Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), „Winnica Nawrot“ – Firma Prywatna EURON Krzysztof Nawrot z siedzibą w 81-012 Gdyni przy ul. Piaskowa 5 – mail: krzysztof.nawrot@winnicanawrot.com; przetwarza informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również Administratorem tych Danych Osobowych (ADO).

Dane osobowe w będą przetwarzane w „Winnica Nawrot“ – Firma Prywatna EURON Krzysztof Nawrot następujących celach:

1. Postanowienia ogólne
2. Cel i zakres zbierania danych
3. Podstawa przetwarzania danych
4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
5. Pliki „Cookies”
6. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.winnicanawrot.pl. jest Krzysztof Nawrot wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Firma Prywatna EURON Krzysztof Nawrot, adres siedziby: ul. Piaskowa 5 , 81-012 Gdynia, adres do doręczeń: Restauracja i pensjonat Winnica Nawrot, il. Klifowa 17, 81-198 Mechelinki, NIP: PL5860019639, REGON: 192822718, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: krzysztof.nawrot@winnicanawrot.com, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i zakres zbierania danych

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na
stronie internetowej www.winnicanawrot.pl

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
1. Imię i nazwisko,
2. Data urodzenia,
3. Adres,
4. Adres e-mail,
5. Numer telefonu,
6. Inne

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

3. Podstawa przetwarzania danych

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących
jej danych.
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw
dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało
związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: krzysztof.nawrot@winnicanawrot.com

5. Pliki “cookies”

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
1. sesyjne
2. stałe
3. analityczne
4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w
zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies”
gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców,
typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie
wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Kontakt
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
tel: +48 606 763 126
email: krzysztof.nawrot@winnicanawrot.com.

Firma Prywatna EURON Krzysztof Nawrot z siedzibą w Gdyni, ul. Piaskowa 5,81-012 Gdynia.

Z poważaniem

Krzysztof Nawrot
Właściciel Winnica Nawrot

Wartość projektu:

322 064,47 zł

Dofinansowanie:

228 037,54 zł

Planowany efekt:

Podniesienie jakości usług dostosowując się do najnowszych wytycznych, oraz przepisów stanowiących o bezpieczeństwie przebywających Gości na terenie obiektu. Zapewnienie Gościom profesjonalnych i bezpiecznych urządzeń klimatyzacyjnych. Powiększenie powierzchni muzeum ze 120 m2 na ok 200 m2, zwiększając zatem możliwość przyjmowania większej liczy gości. Wdrożenie nowych rozwiązań. Rozwój firmy i utrzymanie stanowisk pracy w oparciu o stabilność działalności obiektu. Stworzenie bezpiecznej i przekonującej oferty względem konkurencji. Podniesienie konkurencyjności i w efekcie zwiększenie liczby klientów i przychodów. Możliwość dalszego prowadzenia działalności z zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii covid 19 . Propagowanie polskiej historii.